கட்டணங்கள்

Law & More அதன் பணிக்கான கட்டணங்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மணிநேர கட்டணங்கள், மற்றவற்றுடன் அதன் ஊழியர்களின் அனுபவம் மற்றும் பின்வரும் வகைகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் வகையைப் பொறுத்தது:

  • வழக்கின் சர்வதேச தன்மை
  • சிறப்பு அறிவு / தனிப்பட்ட நிபுணத்துவம் / சட்ட சிக்கலானது
  • அவசர
  • நிறுவனம் / கிளையன்ட் வகை
அடிப்படை விகிதங்கள்:
இணை € 175 - € 195
மூத்த இணை € 195 - € 225
பங்குதாரர் € 250 - € 275

அனைத்து விகிதங்களும் 21% VAT ஐ விலக்குகின்றன. விகிதங்களை ஆண்டுதோறும் திருத்தலாம்.

Law & More is, depending on the type of assignment, prepared to provide an estimation of the total price, which can result in a fixed fee quote for the work to be performed.