டச்சு அரசியலமைப்பை திருத்துதல்: தனியுரிமை உணர்திறன் தொலைத்தொடர்பு எதிர்காலத்தில் சிறப்பாக பாதுகாக்கப்படுகிறது

ஜூலை 12, 2017 அன்று, டச்சு செனட் உள்துறை மற்றும் இராச்சியம் உறவுகள் அமைச்சரின் முன்மொழிவை ஏகமனதாக வழங்கியது, எதிர்காலத்தில், மின்னஞ்சல் மற்றும் பிற தனியுரிமை உணர்திறன் தொலைத்தொடர்புகளின் தனியுரிமையை சிறப்பாகப் பாதுகாக்க வேண்டும். டச்சு அரசியலமைப்பின் பிரிவு 13 பத்தி 2 தொலைபேசி அழைப்புகள் மற்றும் தந்தி தகவல்தொடர்பு இரகசியத்தை மீறமுடியாது என்று கூறுகிறது. எவ்வாறாயினும், தொலைதொடர்பு கட்டுரை 13 பத்தி 2 இன் சமீபத்திய வளர்ச்சிகளைப் பார்க்கும்போது ஒரு புதுப்பிப்பு தேவை. புதிய உரையின் முன்மொழிவு பின்வருமாறு: "ஒவ்வொருவரும் அவரது கடித மற்றும் தொலைதொடர்பு ரகசியத்தை மதிக்க உரிமை உண்டு". டச்சு அரசியலமைப்பின் 13 வது பிரிவை மாற்றுவதற்கான நடைமுறை இயக்கத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

2017-07-12

இந்த