1 ஜூலை, 2017 முதல் நெடெர்லாண்டில் குறைந்தபட்ச ஊதிய மாற்றங்கள்

நெதர்லாந்தில் குறைந்தபட்ச ஊதியம் ஊழியரின் வயதைப் பொறுத்தது. குறைந்தபட்ச ஊதியம் குறித்த சட்ட விதிகள் ஆண்டுதோறும் வேறுபடலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஜூலை 1, 2017 முதல் 1.565,40 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியம் இப்போது மாதத்திற்கு 22 XNUMX ஆகும்.

2017-05-30

இந்த