வணிக வழக்கறிஞர் என்ன செய்வார்

வணிக வழக்கறிஞரின் பங்கு வணிக பரிவர்த்தனைகளின் சட்டபூர்வமான தன்மையை உறுதிசெய்வது, நிறுவனங்களின் அதிகாரப்பூர்வ கடமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் சட்ட உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் குறித்து நிறுவனங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குதல். இதைச் செய்ய, ஒப்பந்தச் சட்டம், வரிச் சட்டம், கணக்கியல், பத்திரங்கள் சட்டம், திவால்நிலை, அறிவுசார் சொத்துரிமை, உரிமம், மண்டல சட்டங்கள் மற்றும் அவர்கள் பணிபுரியும் நிறுவனங்களின் வணிகத்திற்கான குறிப்பிட்ட சட்டங்கள் பற்றிய அறிவு அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும்.

Law & More B.V.