சட்ட ஒப்பந்தம் என்றால் என்ன

சட்ட ஒப்பந்தம் என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கட்சிகளுக்கு இடையே சட்டப்பூர்வமாக நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய ஒப்பந்தமாகும். இது வாய்மொழியாகவோ அல்லது எழுதப்பட்டதாகவோ இருக்கலாம். பொதுவாக, ஒரு கட்சி ஒரு நன்மைக்காக ஈடாக மற்றவருக்கு ஏதாவது செய்வதாக உறுதியளிக்கிறது. ஒரு சட்ட ஒப்பந்தத்தில் சட்டபூர்வமான நோக்கம், பரஸ்பர ஒப்பந்தம், கருத்தாய்வு, திறமையான கட்சிகள் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய உண்மையான ஒப்புதல் ஆகியவை இருக்க வேண்டும்.

Law & More B.V.