நிதி என்றால் என்ன

நிதி என்பது வங்கி, அந்நியச் செலாவணி அல்லது கடன், கடன், மூலதனச் சந்தைகள், பணம் மற்றும் முதலீடுகளுடன் தொடர்புடைய செயல்பாடுகளை விவரிக்கும் ஒரு பரந்த காலமாகும். அடிப்படையில், நிதி என்பது பண மேலாண்மை மற்றும் தேவையான நிதியைப் பெறுவதற்கான செயல்முறையைக் குறிக்கிறது. நிதி அமைப்புகளை உருவாக்கும் பணம், வங்கி, கடன், முதலீடுகள், சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் ஆகியவற்றின் மேற்பார்வை, உருவாக்கம் மற்றும் ஆய்வு ஆகியவற்றை நிதி உள்ளடக்கியது.

Law & More B.V.