குழந்தை விவாகரத்துக்கு ஆதரவு

குழந்தைகள் விவாகரத்தில் ஈடுபட்டால், நிதி ஏற்பாடுகளில் குழந்தை ஆதரவு ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். இணை பெற்றோரின் விஷயத்தில், குழந்தைகள் மாறி மாறி பெற்றோருடன் வாழ்கிறார்கள், பெற்றோர்கள் செலவுகளை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். குழந்தை ஆதரவு பற்றிய ஒப்பந்தங்களை நீங்கள் ஒன்றாக செய்யலாம். இந்த ஒப்பந்தங்கள் பெற்றோருக்குரிய திட்டத்தில் வகுக்கப்படும். இந்த ஒப்பந்தத்தை நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பீர்கள். குழந்தை ஆதரவை தீர்மானிக்கும்போது நீதிபதி குழந்தைகளின் தேவைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வார். இந்த நோக்கத்திற்காக சிறப்பு விளக்கப்படங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, விவாகரத்துக்கு சற்று முன்னர் இருந்த வருமானத்தை ஒரு தொடக்க புள்ளியாக நீதிபதி எடுத்துக்கொள்கிறார். கூடுதலாக, ஜீவனாம்சம் செலுத்த வேண்டிய நபர் இழக்கக்கூடிய தொகையை நீதிபதி தீர்மானிக்கிறார். இது செலுத்தும் திறன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. குழந்தைகளை கவனிக்கும் நபரின் திறனும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. நீதிபதி ஒப்பந்தங்களை இறுதி செய்து அவற்றை பதிவு செய்கிறார். பராமரிப்பு அளவு ஆண்டுதோறும் சரிசெய்யப்படுகிறது.

Law & More B.V.