சட்ட நிறுவனங்கள் என்ன செய்கின்றன

ஒரு சட்ட நிறுவனம் என்பது சட்ட நடைமுறையில் ஈடுபட ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வழக்கறிஞர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வணிக நிறுவனம். ஒரு சட்ட நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் முதன்மை சேவை வாடிக்கையாளர்களுக்கு (தனிநபர்கள் அல்லது நிறுவனங்கள்) அவர்களின் சட்ட உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் குறித்து ஆலோசனை வழங்குவதும், சிவில் அல்லது கிரிமினல் வழக்குகள், வணிக பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் சட்ட ஆலோசனைகள் மற்றும் பிற உதவிகளை நாடும் பிற விஷயங்களில் வாடிக்கையாளர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதும் ஆகும்.

இந்த