பதிவு செய்யப்பட்ட கடிதம் என்ன

ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட கடிதம் என்பது ஒரு கடிதமாகும், இது அஞ்சல் அமைப்பில் அதன் நேரம் முழுவதும் பதிவு செய்யப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுகிறது, மேலும் அதை வழங்குவதற்கு ஒரு கையொப்பத்தை அஞ்சல் பெற வேண்டும். காப்பீட்டுக் கொள்கைகள் மற்றும் சட்ட ஆவணங்கள் போன்ற பல ஒப்பந்தங்கள் அறிவிப்பு பதிவு செய்யப்பட்ட கடிதத்தின் வடிவத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றன. ஒரு கடிதத்தை பதிவு செய்வதன் மூலம், அனுப்புநருக்கு ஒரு சட்ட ஆவணம் உள்ளது, அது அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டதைக் குறிக்கிறது.

Law & More B.V.