பாஸ்தாபரியர்கள்: சற்றே அபத்தமான நம்பிக்கையின் ஆதரவாளர்கள்…

பாஸ்தாபரியர்கள்: பறக்கும் ஆரவாரமான அசுரன் மீது ஓரளவு அபத்தமான நம்பிக்கையை ஆதரிப்பவர்கள். இது ஒரு உண்மையான நிகழ்வாக வளர்ந்துள்ளது. பாஸ்தாபேரியனிசத்தை ஆதரிப்பவர்கள் தங்கள் பாஸ்போர்ட் அல்லது அடையாள அட்டைகளுக்காக புகைப்படம் எடுக்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்திற்காக பலமுறை செய்திகளை செய்துள்ளனர். அவர்கள் பயன்படுத்தும் வாதம் என்னவென்றால், யூதர்களும் முஸ்லிம்களும் ஒரு மத கண்ணோட்டத்தில் தலையை மறைக்க விரும்புகிறார்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட, சமீபத்திய வழக்கில், கிழக்கு-ப்ராபன்ட் நீதிமன்றம் இதை நிறுத்தி, ECHR இன் அளவுகோலுக்கு இணங்க, பாஸ்தாபேரியனிசம் எந்த வகையிலும் ஒரு மதம் அல்லது நம்பிக்கையாக கருதப்படுவதற்கு போதுமான தீவிரத்தை நிரூபிக்கவில்லை என்று தீர்ப்பளித்துள்ளது. மேலும், கேள்விக்குரிய மனிதனுக்கு நீதிமன்றத்தின் கேள்விகளுக்கு போதுமான அளவு பதிலளிக்க முடியவில்லை மற்றும் ஒரு மதம் அல்லது நம்பிக்கையைப் பற்றிய தீவிரமான கருத்தைக் காட்ட முடியவில்லை.

Law & More